SZYBKI KONTAKT 7.00 - 16.00

Nefere

Zaloguj się
Logowanie
Nowe konto
Do darmowej wysyłki brakuje: 100 zł Darmowa wysyłka!
okazja dnia
Strona główna / Blog / Konkurs Naplamki

Konkurs Naplamki

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie "Naplamki". Szczegóły konkursu poniżej.

Organizatorem konkursu są „Nefere Marta Krzyżanowska-Kurzac z siedzibą w Wierzchowisku, ul. Dębowa 7 (dalej zwana „Organizatorem”).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.nefere.pl/blog
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, która prześle zgłoszenie konkursowe.

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

1.5. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU:
2.1. Początek konkursu ma miejsce w dniu 23-09-2022 i będzie ogłoszony na łamach facebooka.
2.2. Zgłoszenia do Konkursu nadsyła się wyłącznie za pośrednictwem strony facebook organizatora.
2.3. Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie mija w dniu 26-09-2022 o godzinie 24.00. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 


3. ZASADY KONKURSU:
3.1. Aby wziąć udział w konkursie można polubić i udostępnić post konkursowy. 
3.2. Zgłaszenie konkursowe polega na przesłaniu odpowiedzi na pytanie: Do czego użyjesz wygranej naplamki? Odpowiedzi mogą być wyrażone na piśmie lub w formie graficznej. Odpowiedź na piśmie ma zawierać maksymalnie 20 słów. Zdjęcie w formacie jpg o wymiarach maksymalnie 2Mb. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: 
a) jest autorem zgłoszenia konkursowego; 
b) praca zgłoszona przez niego do Konkursu, nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich i przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy
c) wyraża zgodę na publikację swojej pracy lub jej fragmentów między innymi na profilu facebook Organizatora oraz na https://www.nefere.pl/blog i zgadza się na dalsze rozpowszechnianie przez Organizatora w formie elektronicznej i papierowej. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie pracy, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu publikacji przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
-zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
-publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu

4. NAGRODY:
4.1. Nagrodami w konkursie są Naplamki dla autorów 6 najciekawszychodpowiedzi

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewręczenia nagrody w przypadku braku odpowiedzi, która spełni jego kryteria ocenne. Odpowiedzi niezgodne z kryteriami konkursu lub zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.